Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr KAL/87 9 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Priorytetu Oświatowego

Agenda debata w czasie panelu zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Pomiar sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Mikołajkach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja słodu
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Zielona Góra oraz braniewski

  Upoważnieni beneficjenci to: „BUDOKOR” S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. , Zakłady Chemiczne POLICE S.A., AUTO DOM BIURO, Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o.o. , „HEICHE – MATUSEWICZ” , ANNA SZKUDLAREK ANN GROUP, FAN NET , Highton Education Sp. z o.o. , Multimedia Virtual Sharing Sp. z o.o. , Software Press Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Luxima S.A. , MODUS , Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MARTEX”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.