Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr WBB/61 6 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Spójności

Program dyskusja podczas spotkania obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Łodzi
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: biłgorajski oraz wałecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Malgorzata Nadkańska „BIO-MED”, Zakład Szlifierek „PONAR – ŁÓDŹ Sp. z o.o., Federal-Mogul Gorzyce S.A., BRUKTOM, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” , „Technologie Ekologiczne” Zbigniew Tokarz, Balton Sp. z o.o. , FOTOSMART.PL , Grupa Onet.pl S.A., Nowoczesne Systemy Budowlane Sp. z o.o., Prociv Investment Sp. z o.o., www.wizy24.pl , BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech. Kazimierz Sielski, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Maciej i Tadeusz Popielawscy „PIMET”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.