Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr SKR/82 6 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Spójności

Plan dyskusja w czasie seminarium przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Analiza efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: pajęczański oraz m. Sosnowiec

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Spedycji Miądzynarodowej C.HARTWIG Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A., Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A., Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Zbigniew Wolski, Marek Szeliga , „BUSINESS ONLINE SERVICES” , BTSM Janusz Batko, ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW , Górski Ogród Paweł Poniewierski, LEXAD Pluskwa-Dąbrowski, Studio Puff-Buff Design s.c. Radosław Achramowicz, Anna Siedlecka, Work Hard , Aryton Sp. z o.o., Nasze Maluchy , Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.w Radomsku

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.