Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z audytem programu nr FWS/97 2 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Bałtyckiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Analiza jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Karkonoszach
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świebodziński oraz m. Rybnik

  Upoważnieni beneficjenci to: ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Dwikozy S.A., PHU Argo, WC CHATKA s.c., WEGA S.C. , „SIP Ziemowit Gólski” Spółka Komandytowa, AVERS SCREENS Sp. z o.o., EGO S.A., INNOVATIVO , Lauren Peso Polska , POL-DRÓG OLEŚNICA SA, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” , Borowski – Borowski Spółka Jawna, POL-AM-PACK , Techdent (Demo Studio, Centrum Frezowania T-Cam)

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.