Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z audytem przedsięwzięcia nr MPF/84 1 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Europejskiego Trustu Spójności

Harmonogram debata w czasie spotkania zawiera następujące zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Analiza jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale konferencyjne Kursy w Poznaniu
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim


 • Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wielicki oraz m. Mysłowice

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOAPARATURA” S.A.., Gdański Przemysł Drzewny S.A., Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o., Zakład Usług Asenizacyjnych „ELPOL” Zenon Kopka, „TELE-SAT” S.C. J.Marczyk – A.Jancz Instalacja, Konserwacja Sieci Kablowych TV-SAT, TV-EURO-SAT Marek Gzowski, Andromeda Productions Sp. z o.o., Firma Grześkowiak Spółka Jawna, Instytut Włókiennictwa, P.P.H.U. ,,Patric PATRYCJA WRÓBLEWSKA, TCi Software spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, TERMOGUM Sp. z o.o, Electrum sp. z o.o., TITANUM , Sp. z o.o.”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.