Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr PFU/88 2 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Analiza efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Wykłady w Wieliczce
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja gier i zabawek
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: mogileński oraz garwoliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „KGB KOMPUTERY, GRAFIKA, BRANDING”, PAGED S.A., Walcownia Metali „Łabędy” S.A., PWNS Almax Sp. zo.o., „TV Kabel” Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kleosinie , AB BOROWIEC Adrian Borowiec, e-Kiosk S.A., Gallery Store , MAMAEBABY , PLUMA Sp. z o.o., Tripchange , HURTOWNIA „ELEKTRYK” JAN WOJCIECHOWSKI, Unikkon Integral Sp. z o.o., „KORNAK” SPÓŁKA JAWNA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.