Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr HBU/46 6 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Weryfikacja efektywności implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Wyjazdy Team Building
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie efektywności w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Transport kolejowy towarów
 • Działalność fotograficzna
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: toruński oraz rawicki

  Upoważnieni beneficjenci to: USLUGI W ZAKRESIE ISTALACJI INZYNIERYJNEJ I KONSTRUKCJI BUDOWLANEJ, Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A., Mobil Gaz Lewandowski Dariusz, Waldemar Wiśniowski , Przedsiębiorstwo Usługowe „TELSAT” mgr inż. Tomasz Kisielewski , Telewizja Kablowa SATRA Sp. z o.o , AMBLOG , EKO-AL , Innovation , Nitrotest sp.z o.o., Pracownik Galerii , VELKOM W.L.K.M. Kurczuk s.c. Lidia Golianek-Kurczuk,Michał Kurczuk, Krzysztof Kurczuk, Gmina Miasta Bochnia, TRANS – ZBYT P.T.H. SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH, Łukasz Czajka, Janusz Czajka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PAKDREW SC

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.