Miesiąc: luty 2017

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością sytuacja tego typu jest widoczna w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Tego typu sytuacja będzie korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz również dla całości gospodarki, jaką może rozruszać wzrost pensji. Poza tym coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku liczba ludzi bez pracy osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na stopę bezrobocia. Hasła tego typu usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo wykorzystywania wielkiej liczby maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny we własny rozwój i nie bać się zmian.

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem dobrych pracowników.

Z pewnością taka sytuacja jest widoczna w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracownicy mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost pensji. Poza tym coraz większe znaczenie mają różne benefity, jakimi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla całej rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 ogólna ilość osób bez pracy może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo opinii wielu osób, rozwój technologiczny i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Takie hasła często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo wymyślenia wielkiej liczby maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane technologie będą powodowały znikanie niektórych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie miesiące to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wynosiło 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z wyszukaniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością sytuacja tego typu jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat ludzie są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu jest bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz i dla całości gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, opiekę zdrowotną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ilość ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Najważniejszym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny postęp i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na poziom bezrobocia. Tego typu hasła słyszy się często od dwustu lat, a cały czas pomimo wykorzystywania dużej liczby urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za czas choroby odpowiednie świadczenie. Do pewnej liczby dni będzie je płacił pracodawca, a następnie obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano liczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, które pozwolą zbadać wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można rozpocząć właściwe działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień jest rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może przyczyną poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, ile negatywnych skutków niesie dla nich stresujące życie. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres wynagrodzenie. Do określonej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a potem ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w działania tego typu często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne warsztaty i szkolenia związane z ta tematyką.

Właściciele firm przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a także zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że ponad połowa lekarskich zwolnień będzie efektem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony stać się może przyczyną groźniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie są nawet świadomi, jak negatywne skutki może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Dofinansowanie na treningi zamknięte

Read more

Tags : , ,

Informacja – test – Kurs Coachów

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Read more

Tags : , , , ,

Symulacje integracyjne – wytyczne do zaliczenia

Read more

Tags : , ,

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Read more

Gry integracyjne – nagrodzeni abiturienci

Read more

Tags : ,

Oceny – szkolenia z komunikacji – Training Institute

Read more