Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr RWW/19 8 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Trustu Spójności

Agenda dyskusja w czasie panelu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale Konferencyjne Na Szkolenia Z Motywowania
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: opoczyński oraz człuchowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo „CHEMADIN” S.A., „DOMAR PLUS” S.A., Pol-Cars Skup Aut za Gotówkę, PUH DK, Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” , Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach , AutoID Polska S.A., e-Biznes Sytem , Kamerados , Motion Flow Design Agency Dawid Giemza, QSGS Technology Grażyna Klepuszewska, Vena Entis Seliga Microscope A.Seliga, Centrum Materiałów Budowlanych Kryściak Arnold Marek, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Automobilklub Rzemieślnik

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.