Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr MWL/21 4 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata podczas panelu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Spotkania team building w Rzeszowie
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: dzierżoniowski oraz m. Kalisz

  Upoważnieni beneficjenci to: Centrum Rekreacji MTW Spółdzielnia Socjalna, Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o., P.U.H.P Firma „Olimp” Sprzedaż i zabudowy karawanów pogrzebowych, „””Aloza””, Stowarzyszenie Telewizja Kablowa Nowiny , MEDIA HOTEL Sp. z o.o. , California Trailer Spółka z o.o., Computer Plus Kraków S.A., HR MIKOŁAJ ŁOSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Maciejewski Art Jan Maciejewski, PROFIM Sp. z o.o., ULTRATECH , bioArcus Sp. z o.o., NET-ART Paweł Rymarczyk, i Kanalizacji w Łomiankach

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.