Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr SNY/62 1 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Funduszu Spójności

Harmonogram dyskusja podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Audyt efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Szczyrku
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chrzanowski oraz ostrzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Magdalena Pachowicz Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa „Ogród”, Lubelskie Zakłady Pzemysłu Spirytusowego i Drożdżowego Polmos S.A. , Rexam Szkło Gostyń S.A., Handel Rybami i Przetworami Rybnymi MAR POL Marcin Janusz , Niezależny Samorządny Związek „Solidarność” Zakładowa Komisja Zakładów Chemicznych „Blachownia”, Telewizja Kablowa „Makrosat” Wojciech Pasek , apeiro spółka z ograniczona odpowiedzialnością, FIRMA MAZUR Piotr Mazur, Interhurt , Novainvest S.A., PRETORIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakład Projektowo-Remontowy Rubor Sp. z o.o., DKM IMPRESJA , Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, „CITOVET” GABINET WETERYNARYJNY Andrzej Mastalerz

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.