Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr FXB/14 1 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja w czasie konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Katowicach
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kutnowski oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Juwenia” Sp. z o.o., Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych S.A., Kolejowe Zakłady Automatyki Radom Sp. z o.o., Gabinet Ortopedyczny Miron Termanowski, Stowarzyszenie „DĄBROWA SKY” , P.P.U.H. „TELWISAT” S.C. , Centrum Badawczo Wdrożeniowe UNITEX , EXB Sp. z o.o., Grupa Innowacyjna Ekopoz Spółka komandytowa, Multicom Consultiing Maciej Pluta, SpTelek Sp. z o.o., TimeFrame Software sp. z o.o., Ardea Arte, Edyta Kruhlik, Metrum Cryoflex Spółka komandytowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.