Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr HXH/33 9 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Europejskiego Priorytetu Pomocowego

Program debata w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza stopnia implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Konferencje w Sudetach
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brzeski oraz m. Ruda Śląska

  Upoważnieni beneficjenci to: FIRMA HANDLOWA „DREW-BUD” ANDRZEJ MALEC, ALSTOM T&D S.A., PUDLISZKI S.A., Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo-Reklamowa Sp. z o.o., Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej Osiedla Widzew-Zachód, „TAK Group Sp. z o.o.” , 2KMM , FACTORY POLSKA , Instytut Energetyki, kontomierz.pl sp. z o.o., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Igloo, Artystyczna Pracownia Modniarska PORTHOS Manufaktura Kapeluszy Sp. z o.o., Zakład Usługowy Rosa Sp. z o.o., Biella Szydlowiec Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.