Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr XKS/44 1 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Agenda dyskusja podczas seminarium obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Analiza sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Treningi w Bielsku Białej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: opolski oraz skarżyski

  Upoważnieni beneficjenci to: ABB Elta Sp. z o.o., Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o., TOFAMA S.A., Skład Medyczny Remedium, Przedsiębiorstwo Elektroniki Antenowej „TELSAT” Sp. z o.o. , „DASE FINANCIAL GROUP” , ABARTA , Direct English Publishers spółka cywilna Tomasz Filipiuk, Robert Kubić, Michał Świdziński, KOLB , NOVA FINANCE M.SCHULZ P. NYCZ SPÓŁKA JAWNA, People Photo Gallery Hubert Sobalak, Wojciech Grzelak, D.A. Glass – Teodora Doros, „Zakład Pralniczy PIWOWAR” , ES-CONSULTING SMULEWICZ IWONA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.