Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr EXN/39 7 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Program debata w czasie konferencji obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Kursy w Wieliczce
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: przasnyski oraz miński

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „STRZELCE OPOLSKIE” S.A., KONBET Sp. z o.o. Konin, Huta Szkła „UJŚCIE” S.A., SOLO S.C. Lidia Nawrocka, Tadeusz Nawrocki, „AZART S.C.- Telekomunikacja” , „GRUPA IBLOGE S.C.” JĘDRZEJ BENEDYKT, KATARZYNA MUSIAŁ, C.M.C. , e-Service Andrzej Piekuciński, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, McKinsey Knowledge Center Poland, PULANNA , Władza Wdrażająca Programy Europejskie, INNpuls Sp. z o.o., Szkolenia i Doradztwo Andrzej Domański, AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.