Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr GNH/73 2 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Trustu Wyrównawczego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Treningi w Lodzi
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Wydawanie książek
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tucholski oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Ronggang Perfect Hardware Plastics Co. Ltd., Kluczborskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Xella beton komórkowy Sp. z o.o. (następca prawny spółki YTONG Polska Sp. z o.o.), Zakład Ortopedyczny Kołcz Józef PRO-ORTO, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce , Balton Sp. z o.o. , E-HARMONOGRAM , Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, KRZYSZTOF PAWLIKOWSKI – „SUPERSONIC”, POCH , TEKMEX Spółka z o.o , AVERS SCREENS , Mechanika Nawrocki, Engineo Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.